RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO), informujemy, iż: 

ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Nykiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KTO MOVIETomasz Nykiel z siedzibą w Jeleniej Górze (58-560), ul. Dwudziestolecia 2c/6, NIP: 6112600240, zwany dalej Administratorem. 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO). 
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w celu udziału w przyszłych castingach do programów realizowanych przez Administratora, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Treść zgody może brzmieć: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych castingach prowadzonych przez KTO MOVIE Tomasz Nykiel przez okres najbliższych 18 miesięcy.”

Jeżeli w zgłoszeniu do castingu zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej (WIZERUNEK) lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Treść zgody może brzmieć: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w zgłoszeniu do castingu oraz załączonych dokumentach.”

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym przy castingu z Administratorem oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych castingów, Państwa dane będą wykorzystywane przez 18 miesięcy, bądź przez okres wskazany w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w castingu.

Z kim współpracujemy?